Cyklo Klárov

Úvod » Aktuality » Cyklo Klárov

Zásadní zlepšení pro cyklisty, kteří jedou po levém břehu řeky Vltavy, představuje nová část cyklostezky A1, kterou jsme právě dokončili pod Mánesovým mostem. Spojuje park u ulice Cihelná s Kosárkovým nábřežím a umožňuje tak pěším i cyklistům vyhnout se rozlehlé, velmi frekventované a z hlediska průjezdu složité křižovatce na Klárově. Podjezd vznikl v dosud nevyužívaném zarostlém prostoru, který zde byl jako rezerva pro podobný účel uvažován již při stavbě mostu.

Stavbu, která se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky a leží v památkové rezervaci, jsme zahájili v květnu tohoto roku. Jedná se o společnou komunikaci pro pěší a cyklisty v délce 77 m a základní šířce 5 m. Na začátku úseku je společná komunikace rozšířena až na cca 6,5 m, což je dáno stávající konstrukcí Mánesova mostu. Šířka společné komunikace odpovídá vzdálenosti pilířů, mezi kterými je nová komunikace vedena.

Šířka prostoru pro cyklisty je po celé délce 2,5 m. Z důvodu vedení nové cyklostezky bylo nutné provést terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření jedné nové opěrné zdi a vedly k sanaci dvou stávajících opěrných zdí. Nově vybudovaná železobetonová monolitická opěrná zeď je v délce 49,5 m, výšce od 2 m do 3,9 m a má tvar obráceného písmene T. Šířka základové desky je proměnná s ohledem na různé výšky dilatačních celků – od 2 m až do 2,8 m. Na úrovni základové spáry byla vybetonována vrstva podkladního betonu, první úsek opěrné zdi v délce necelých 20 m je založen pod úrovní hladiny Vltavy. Výkop byl v průběhu prací zajištěn pomocí štětovnic a dno výkopu bylo utěsněno pomocí tryskové injektáže, aby nedocházelo k zaplavování stavební jámy. Nadzemní část opěrné zdi je obložena kyklopským zdivem (typ kamenného zdiva, který se používal v mykénské architektuře a tvořily jej velké vápencové balvany poskládané k sobě tak, Základní údaje o stavbě Název stavby: Cyklo Klárov — podjezd Mánesova mostu, Praha 1 Investor: Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Stolař Stavbyvedoucí: Marek Dajčl aby mezi sebou měly minimální odstup). Žulové kamenné bloky jsou do železobetonové opěrné zdi kotveny nerezovými trny dlouhými 40 cm. Na koruně opěrné zdi byla pro zajištění odkapu vody kamenickým způsobem, tj. z jednotlivých žulových segmentů, provedena okapová římsa. Pro odvod vody v pohledové části opěrné stěny jsou zde osazeny kamenné chrliče.

Přístupová rampa k plovoucímu molu na hladině řeky je opatřena zábradlím a nerezovými rošty s protiskluzovou úpravou. Ocelová rampa je kotvena přímo do opěrné zdi, sloupy jsou ukotveny v betonových základech. Pochozí plochy (rošty) jsou demontovatelné, aby je bylo možné v případě potřeby (např. při povodňovém nebezpečí) dočasně odstranit. V rámci stavby opěrné zdi byla instalována také ocelová konstrukce přístupového schodiště v šířce 1,5 m.

LW_220719_CERMAK_HRACHOVEC_PRAGUE_CZ_view-3040 (jpg)

 

 

Zpět na výpis